FACKY KOLEM LAKOVNY

V čísle 3/2011 šlapanického Zpravodaje (str.25)  odůvodnil starosta J. Klaška svá slova o facce na společném jednání se zástupci Čistých Šlapanic tím, že byl rozhořčen, že jsme nepodali námitky během dodatečného povolování lakovny Impact Industry. Jeho rozhořčení nad postupem občanského sdružení je mistrovskou ukázkou umění, jak bagatelizovat problém a překroutit jeho podstatu.

S lakovnou to bylo takto:

 • Obec a její zástupci (počínaje bývalým starostou V. Horákem, KDU-ČSL, a současným starostou J. Klaškou, KDU-ČSL, konče) jsou ti, kdo umožnili svým postupem realizaci lakovny Impact Industry dávno před tím, než občanské sdružení Čisté Šlapanice vůbec vzniklo! Změna územního plánu, vydání územního a stavebního rozhodnutí na halu Impactu – to vše proběhlo se souhlasem vedení naší obce.
 • Zatímco obyčejní občané museli dodržovat pravidla stanovená pro památkovou zónu – určitý typ střešní krytiny, střešních oken apod., firmě Impact Industry stačilo, aby si koupila pozemky mj. i od tehdejšího starosty a později radního V. Horáka, (KDU-ČSL) a žádnou střešní krytinu ani okna v památkové zóně Slavkovského bojiště vedle Žuráně řešit nemusela.

Občanské sdružení Čisté Šlapanice pak vzniklo v podstatě jako reakce na postup našich zvolených zástupců ve vedení obce. Přes petici více než 830 občanů Šlapanic a Bedřichovic nekonala totiž naše obec pádné kroky na podporu jejich stanoviska.

 

Protože

 • např. starosta J. Klaška podal vyjádření obce až poté, co byla odevzdána petice občanů proti lakovně,
 • odbor životního prostředí narychlo opravoval své souhlasné stanovisko k lakovně také až po podání občanů,
 • technický dozor investora vykonával v hale Impactu manžel vedoucí našeho  stavebního úřadu, načerno prováděné stavby v hale „objevil“ stavební úřad až na naše upozornění, tuto informaci nám vedení obce neumožnilo dokonce ani zveřejnit ve Zpravodaji, atd.,

ztratili jsme důvěru, že vedení obce se nás zastane a založili jsme občanské sdružení, abychom vůbec mohli být partnerem úřadů v některých správních řízeních.

 

Občanské sdružení pak odvedlo práci, kterou měla odvést obec:

 • Podali jsme věcné námitky v tzv. EIA – proceduře posuzování vlivů na životní prostředí.
 • Podali jsme i podněty na Českou inspekci životního prostředí, Krajskou hygienickou stanici i Odbor životního prostředí našeho úřadu.
 • Upozorňovali jsme na skutečnost, že již nyní jsou Šlapanice nadměrně zatížené a že další provoz tuto situaci jen zhorší.
 • Upozorňovali jsme i na fakt, že provoz lakovny má být v blízkosti škol.
 • Se všemi dotčenými orgány jsme absolvovali jednání. Žádali jsme o změnu jejich souhlasných stanovisek. Žádný z dotčených orgánů našim žádostem bohužel nevyhověl.
 • Naše obec takováto podání neučinila, ač mohla.

 

Naše námitky v EIA byly vypořádány, zvrátit je mohl pouze oponentní posudek (občanské sdružení však na takovýto posudek za 70-100 000 Kč nemá prostředky). Ministerstvo životního prostředí nakonec po všech peripetiích a úsilí vydalo k lakovně souhlasné stanovisko za určitých podmínek.

Podávat námitky, které již jednou v podstatě vypořádány byly, považujeme za mrhání časem i penězi všech zúčastněných. Proto jsme se rozhodli soustředit na dodržení podmínek uvedených v stanovisku EIA k lakovně – ozelenění areálu a dalších. Za což si podle pana starosty zasloužíme facku.

Naše město se v EIA celou dobu vyjadřovalo k lakovně „neslaně nemastně“ a bez věcných argumentů, přestože má k dispozici aparát kvalifikovaných odborníků. Starostou proklamovaný nesouhlas města ve zmiňovaném stavebním řízení stavební úřad zamítl s tím, že není věcně podložen!

Za existenci vysokokapacitní lakovny v blízkosti škol a zdaleka viditelné plechové haly vedle Žuráně tak nesou odpovědnost zcela konkrétní lidé – jak  ve vedení obce, tak na stavebním či památkovém úřadu, kteří jsou podepsáni pod souhlasnými  vyjádřeními k hale Impact Industry.

Proč musí běžný občan podřídit své bydlení Slavkovskému bojišti a proč může vedle Žuráně existovat plechová hala, a kdo si za to zaslouží nafackovat, na to si musí každý odpovědět sám.

Své zástupce jsme si sami zvolili… a je jen na nás, zda přistoupíme na jejich demagogickou argumentaci nebo začneme používat vlastní rozum.