Podejte připomínky k návrhu ZUR JMK

Podejte připomínky k návrhu ZUR JMK

Čisté Šlapanice, z.s. tentokrát nevytvořily zástupce veřejnosti pro Zásady územního rozvoje JMK, ale připomínky k ZUR JMK podáváme.

Připomínkovat mohou i občané na stránkách: www.zurka.cz nebo prostřednictvím e-podatelny JMK: posta@kr-jihomoravsky.cz.

Jejich plné znění publikujeme:

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno

Ve Šlapanicích 6. 5. 2015

 

Připomínky k Návrhu zásad územního rozvoje JMK a Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný rozvoj území

Územní vymezení: Město Šlapanice a území dotčená ZUR JMK

 

  1. ZUR JMK bez průmyslových ploch na k.ú. Šlapanice

Souhlasíme s tím, že ZÚR JMK nenavrhují v oblasti Tuřany – Šlapanice žádné plochy výroby nadmístního významu, a požadujeme toto řešení v návrhu ZÚR JMK zachovat.

Odůvodnění: Na zrušených Zásadách územního rozvoje Jihomoravského kraje z roku 2011 se ukázalo, že názor veřejnosti je na straně zachování cenné úrodné půdy v okolí městských částí Brno-Tuřany a Brno-Chrlice a města Šlapanice. Navržení ploch pro průmysl, byť jen do rezervy, je neodůvodnitelné i s ohledem na to, že v případě Šlapanic se jedná o pozemky výhradně první bonitní třídy, které jsou chráněny zákonem o zemědělském půdním fondu. Dále je třeba chránit oblast slavkovského bojiště. Šlapaničtí občané vyjadřují svůj nesouhlas se záborem půdy na svém katastru pro účely průmyslové plochy dlouhodobě a opakovaně jak v procesu pořizování ZUR JMK, tak v procesu pořizování ÚP Šlapanic.

  1. Dořešení dopravy v jádrovém území brněnské metropolitní oblasti přímo v návrhu ZUR JMK 

Požadujeme, aby návrh ZUR JMK navrhnul dopravní řešení jádrového území brněnské metropolitní oblasti“ a neodkládal návrh řešení na pozdější vypracování územní studie “Územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě ve vztahu k jádrovému území metropolitní rozvojové oblasti OB3 Brno“ a následnou aktualizaci ZUR. Požadujeme, aby návrh ZUR JMK byl doplněn o dopravní řešení této klíčové oblasti včetně úplného vyhodnocení vlivů navrženého řešení na životní prostředí a zdraví obyvatel území.


Odůvodnění:
Návrh ZUR JMK v této podobě je v rozporu se zákonným účelem zásad územního rozvoje podle § 36 odst. 1 stavebního zákona. Podle tohoto paragrafu mají zásady územního rozvoje stanovit zejména základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje, vymezit plochy nebo koridory nadmístního významu a stanovit požadavky na jejich využití. Pokud návrh neobsahuje rozhodnutí o dopravním řešení jádrové oblasti návrhu, pak návrh nenaplňuje tyto požadavky stavebního zákona. Stavební zákon, § 36 odst. 3 pak požaduje, aby zásady územního rozvoje v nadmístních souvislostech území kraje zpřesňovaly a rozvíjely cíle a úkoly územního plánování v souladu s politikou územního rozvoje, určovaly strategii pro jejich naplňování a koordinovaly územně plánovací činnost obcí. Rovněž tyto úkoly nemohou být v žádném případě splněny, jestliže návrh ZÚR JMK neobsahuje koncepci řešení dopravy na území kraje. A proto

 

  1. Napojení města Šlapanice na dálnici D1 a rozšíření D1 v úseku Slatina-Holubice

Požadujeme, aby návrh ZUR JMK řešil napojení města Šlapanice a okolí na dálnici D1 a současně se intenzivně zabýval dopravním řešením celé této oblasti. Požadujeme zařazení rozšíření dálnice D1 v úseku Slatina-Holubice do návrhu ZUR JMK, nikoliv jen jako územní rezervu.

Odůvodnění: Město Šlapanice je významným zdrojem i cílem cest na jihovýchodu brněnské aglomerace, současné dopravní napojení města prochází obytnou částí MČ Brno – Slatina, kde dochází k častým dopravním zácpám, neprůchozím i pro trolejbusy, autobusy MHD a IDS JMK. V případě neprůjezdné dálnice D1 např. při nehodách dochází prakticky okamžitě k zablokování celé oblasti a jejímu zneprůchodnění, které se projeví od kruhového objezdu Brno-Slatina, přes napojení Šlapanic na MČ Brno-Slatina, ulici Řípskou a Evropskou až po Tuřany.

 

  1. Prověření trasy obchvatu Šlapanic DS34 – III/4171 (budoucí zařazení do tahu silnice II. třídy)

Odůvodnění: Obchvat je navržen v blízkosti rozrůstající se obytné zástavby města a současně v navržené podobě neřeší napojení Šlapanic na dálnici, přivádí dopravu do obytných ulic Slatiny. Navržený obchvat Slatiny řeší situaci jen částečně, chybí napojení ze Šlapanic na průmyslovou zónu Černovická terasa a na dálnici ve směru na Prahu, Vídeň a Bratislavu – tato dopravu bude nadále zatěžovat obytné ulice Slatiny. Bylo by proto vhodné prověřit, zda je starý záměr obchvatu v této podobě stále účelný a zda neexistuje vhodnější varianta. Požadujeme prověřit a navrhnout vhodné řešení s napojením Šlapanic na dálnici D1.


  1. Prověření trasy obchvatu DS33 – III/15286 Brno, Slatina, (budoucí zařazení do tahu silnice II. třídy) a prodloužení trasy obchvatu o úsek mezi Šlapanicemi a ulicí Řípská

Odůvodnění: Návrh ZÚR obsahuje záměr DS33 – III/15286 Slatina, obchvat (budoucí zařazení do tahu silnice II. třídy), jehož trasa je dlouhodobě sledována, ale v bezprostřední blízkosti ploch k bydlení. Dlouhodobý odpor vlastníků pozemků a nemožnost výkupu pozemků pro obchvat vybízejí k prověření trasy obchvatu.

Navržený obchvat Slatiny nabízí opět jen částečné řešení dopravního problému – intenzivní dopravy zatěžující obytnou část. Bez návrhu dalšího propojení s D1 a Černovickou terasou se nemůže jednat o plnohodnotné řešení. Požadujeme proto prodloužit/doplnit trasu obchvatu o úsek mezi Šlapanicemi a ulicí Řípská.

  1. Etapizace pro modernizaci veřejného mezinárodního letiště Brno Tuřany DL01

Odůvodnění: U modernizace letiště Brno Tuřany lze očekávat spojený nárůst dopravy, vítáme proto stanovení etapizace záměrů, požadujeme však podmínit rozvoj letiště a doplnit etapizaci záměru o rozšíření dálnice D1 nejen v úseku Kývalka – Slatina, ale také v úseku Slatina – Holubice.


  1. Doplnění koncepce cyklotras o napojení Šlapanic na Brno za účelem dojížďky za prací

Odůvodnění: Stále více občanů Šlapanic a blízkého okolí vyjíždí do Brna a jeho městských částí za prací na kole. Napojení cyklotrasy ze Šlapanic směrem na Brno není řešitelné bez návaznosti na Brno. Nejedná se o turistické cyklostezky, ale dojížďku za prací. Požadujeme proto doplnit návrh ZUR JMK o dopravní cyklostezky a jejich vzájemné propojení v návaznosti na vyjížďku za prací.

  1. Požadujeme vyřadit ze ZÚR JMK záměr RDS32 (“JVT Tuřany – Kobylnice”) 

Odůvodnění: Tento záměr nemá dopravní opodstatnění,  naopak do území přivádí indukovanou dopravu, která by tudy jinak nejela, a to především tranzitní.  Vzhledem k tomu, že město Šlapanice neplánuje rozsáhlé průmyslové plochy, stejně tak Brno – Tuřany, jedná se o nadbytečné dopravní řešení.


  1. Suburbanizace – koordinace rozvoje sídel

Požadujeme v návrhu ZUR JMK stanovit podmínky dalšího rozvoje sídel, především v brněnské metropolitní oblasti včetně Brna, aby rozvoj odpovídal možnostem dopravního řešení a napojení sídel, případně stávající či předpokládané zátěži silniční dopravou. Jedná se o nadmístní problém, který nelze vyřešit v územně plánovacích dokumentech jednotlivých obcí, je třeba řešit v návrhu ZUR JMK.

 

  1. Kompenzace pro obyvatele zatíženého území

Rozšíření dálnice D1, obchvaty sídel, nová trasa železniční dopravy, rozšíření letiště, trafostanice jsou záměry, které obecně budou mít dopady na životní prostředí. Požadujeme, aby návrh ZÚR respektoval naplnění cílů a záměrů územního plánování, zejména s důrazem na cíl spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.

Chápeme, že uvedené stavby jsou zamýšleny ve veřejném zájmu a že většinu negativních dopadů zejména hlukového zatížení nelze přímo eliminovat, považujeme však za žádoucí zkvalitnit kompenzacemi podmínky každodenního života občanů. Kompenzace v této oblasti by měly být směřovány do zlepšení životního prostředí a navíc do zlepšení stavu dopravní infrastruktury.

Děkujeme.

S pozdravem

Alexandra Peschlová

Předsedkyně Čisté Šlapanice, z.s.

Jižní 117/4

664 51 Šlapanice