Poslední příležitost 1. října

Veřejné projednávání lakovny Impact Industry se bude konat 1. října 2009 od 17.00 v kinosále ZŠ Šlapanice. Přítomni budou zástupci MŽP, investora, odborníci, kteří lakovnu doporučují ke schválení, možná i zástupci Hygieny, Inspekce živ.prostředí a další.
Můžete se ptát a žádat vysvětlení. Vaše připomínky musí být řádně a korektně vypořádány. Můžete se zeptat investora, zda bude pokračovat ve své praxi staveb načerno. Autora Rozptylové studie lakovny  se můžete zeptat, jestli opravdu nevěděl, že Posudek na jeho práci má zpracovat jeho společník ve firmě Enving s.r.o.  Dále se ho můžete i zeptat, jak je možné, že mu do Rozptylové studie vklouzly zásadní nepravdy – totiž že areál Impact Industry v roce 2006 neležel v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO)  a že nebyly  překračovány imisní limity. Nového posudkáře se naopak můžete zeptat, zda si opravdu nemyslí, že by bylo vhodné, aby autor Rozptylové studie uváděl pravdivá fakta.

Přijďte se tedy zeptat a informovat. Současně se jedná o poslední příležitost, kdy můžete vznést připomínky. Hlavním tématem by mělo být právě projednání všech vznesených připomínek. Reálné vyhodnocení stavu území, ve kterém má být budoucí provoz lakovny umístěn a vliv provozu na životní prostředí.

Po ukončeném projednání a vypořádání připomínek vydá MŽP své stanovisko k lakovně.