Prášková lakovací linka Impact Industry získala souhlasné stanovisko MŽP

22. 12.  2009 vydalo MŽP souhlasné stanovisko v procesu posuzování vlivů na životní prostředí tzv. EIA k práškové lakovací lince firmy Impact Industry. Vydání souhlasného stanoviska se dalo očekávat, protože kromě výrazného nesouhlasu občanů Šlapanic na základě jejich špatných zkušeností s již existujícími průmyslovými provozy v dané lokalitě (např. dlouholeté a dosud nevyřešené problémy s cihelnou Tondach), neexistoval žádný jiný nesouhlas s tímto záměrem. Zastupitelstvo města Šlapanice sice přijalo jednomyslně usnesení, ve kterém nesouhlasilo s lakovnou Impact Industry, to však již v procesu EIA nemělo patřičnou váhu. 
Závěrů z celé kauzy kolem lakovny  Impact Industry je několik.

1) Město Šlapanice si v dané lokalitě ve svém územním plánu schválilo průmyslovou zónu a tím skončily jeho možnosti ovlivnit, jaké provozy v dané lokalitě budou. Tato skutečnost zpochybňuje nejrůznější prohlášení současného i bývalého vedení města o tom, jak bude město Šlapanice ovlivňovat podobu budoucí průmyslové zóny.

2) Město si při vyslovení souhlasu se stavbou haly Impact Industry kladlo několik podmínek: např. uvedení kotců Kynologického klubu do původního stavu po ukončení prací na kanalizaci pro Impact Industry – kotce nejsou postaveny dosud a firma Impact Industry „trestá“ město za jeho postoj k lakovně tím, že kotce ne a ne znovu postavit, jak se zavázala.
Rada města si kladla podmínku, že hala Impact Industry bude obklopena 6metrovým pásem lesa na vlastním pozemku Impactu – hala stojí, les ovšem neroste a je otázkou, zda má město možnost si vůbec tuto podmínku vynutit.

3) Za stavby jímek lakovny „načerno“ nenese nikdo odpovědnost a už vůbec ne náš stavební úřad, případně stavební dozor v osobě ing. Meitnera – manžela vedoucí našeho stavebního úřadu.

4) MŽP navrhuje, aby firma Impact Industry projednala s městem možnost přispět na potřebný imisní  monitoring lokality, ovšem pouze ve výši úměrné znečištění způsobené touto firmou. Což je jen spravedlivé – cihelna Tondach je podstatně větším znečišťovatelem a vůči občanům Šlapanic se po této stránce chová velmi nezodpovědně. Např. cementárna Mokrá již několik let hradí měření znečištění ovzduší ve svém okolí a spolupracuje při něm dokonce s ČHMÚ.

5) Zůstává už tak jen možnost přihlásit se do následujícího správního řízení a snažit se zjistit, zda jsou opravdu splněny všechny zákonem dané  podmínky pro provoz lakovny.

Skutečnost, že více jak 800 občanů vyjádřilo s lakovnou Impact Industry svůj nesouhlas, nebyla dle našeho názoru dostatečně zohledněna. Pomíjen je i fakt, že hala stojí v památkové zóně Slavkovské bojiště přímo pod kopcem Žuráň a stává se tak památníkem ignorance  a zvůle peněz.