Proběhlo veřejné projednání lakovny

1. 10. 2009 proběhlo veřejné projednání lakovny Impact Industry vedené RNDr. M. Rokosem za MŽP, za účasti zástupce investora Mgr. L. Vágnerové, zpracovatelů oznámení, dokumentace a posudku lakovny, zástupkyně KHS.  Za město Šlapanice se zúčastnil pan starosta a 1.místostarosta.
Stanovisko ministerstva bude vydáno přibližně do 30 dnů. Zápis veřejného projednání bude do 10 dnů vyvěšen v informačním systému EIA.

Po 3 hodinách bylo projednávání ukončeno. Odcházeli jsme se smíšenými pocity, protože odpověď na zásadní otázku – totiž zda je možné umisťovat další a další zdroje znečišťování do oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší a dále tak zhoršovat již špatnou situaci – nepadla. Posuzování vlivů na životní prostředí spočívá výhradně na akreditovaných osobách. V případě lakovny však autor oznámení uváděl nepravdivé údaje a posudkář se s nimi spokojil.  „Chybu„, kterou udělal autor oznámení a rozptylové studie studie v jedné osobě, pak nebyl schopen zpochybnit žádný z dotčených orgánů (ČIŽP, odbor ŽP MěÚ ani KHS ani JMK). Oblast byla několik let po sobě v OZKO, pak stačí odborníkovi 1 „dobrý“  rok k tomu, aby mohl do oblasti umístit zdroj znečišťování. Kdo tedy chrání zhoršené životní prostředí a zdraví občanů? Občanské iniciativy nejsou v této oblasti rovnocenným ani uznávaným partnerem.
Co se důvěryhodnosti firmy týče: k černé  stavbě technologických jam pro lakovnu se vyjádřila jednatelka firmy tak, že se jedná o „opomenutí„.  A na otázku, zda bude v areálu zeleň – uvedla, že ano – směrem k Žuráni. Zapomněla, že právě tento kousek firma nabízí k prodeji. Kdo z občanů anebo i ze správních orgánů má čas kontrolovat a ověřovat pravdivost informací této firmy…
Odborníci se shodují, že 90% znečištění ovzduší pochází z dopravy, především z D1. S tímto zdrojem ale není schopen nikdo nic udělat. Proč však za této situace kompetentní orgány připouštějí další zdroje znečištění, přítomným občanům nikdo nevysvětlil.
Ing. M. Pernica seznámil přítomné se stanoviskem našeho sdružení k záměru lakovny.

Bohužel z celé diskuze nakonec vyplynula jedna zásadní věc, která všem přítomným byla známa od počátku. Totiž, že hlavní odpovědnost za to, jak to v obci vypadá, nese jen a jen obec. Na Zastupitelstvu a vedení obce totiž spočívá tíha rozhodování o budoucích průmyslových zónách, o jejich rozsahu a jejich umístění. Jakmile je jednou průmyslová zóna v územním plánu, má už obec jen velmi omezené možnosti cokoliv ovlivnit. Na veřejném projednání tak nutně muselo zaznít v této souvislosti  spojení mezi firmou Impact Industry a bývalým starostou obce, který byl jedním z prodejců pozemků této firmě. Obci, která celou dobu se vším souhlasila – územním plánem z r. 1998 počínaje, s územním rozhodnutím o stavbě firmy z r. 2001, atd. , pak zbyl v procesu EIA jen velmi omezený manévrovací prostor.

Slovo závěrem:

  • Pokud vydá MŽP souhlasné stanovisko, přibude ve Šlapanicích a Bedřichovicích možná 800 občanů, kteří ztratí víru v to, že jejich hlas může něco ovlivnit.
  • Pokud získá firma, která porušuje zákony (stavební a vymlouvá se na zapomnětlivost), i přes své pochybení souhlas ke své činnosti, není to v pořádku.
  • Pokud může být do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší umístěn další  zdroj znečišťování, není to vůbec v pořádku.
  • Pokud nebudou zastupovat na veřejných projednáních práva občanů zastupitelé, ale především občanské sdružení, je to další důvod ke znepokojení.

Tvář v tvář plánované obří průmyslové zóně CTP u Šlapanic mají obyvatelé Šlapanic pádný důvod ke znepokojení. Lakovna Impact Industry nám v malém ukazuje, jak to asi bude vše vypadat.

A tak: občan budiž na posledním místě?!