Řízení o dodatečném povolení stavby lakovny Impact Industry zahájeno

Stavební úřad MěÚ Šlapanice zahájil řízení o dodatečném povolení stavby lakovny. Ústní jednání  proběhlo 3. 3. na stavebním úřadu na Opuštěné.

OS Čisté Šlapanice je stejně jako Město Šlapanice účastníkem řízení.  Během ústního jednání zaznělo: Impact Industry předložila souhlasná stanoviska všech dotčených orgánů (některá s určitými podmínkami),  především pak lakovna získala souhlasné stanovisko EIA (tedy posouzení vlivů na životní prostředí – více zde). Město Šlapanice (zast. místostarostou P. Horákem) vyjádřilo svůj nesouhlas s lakovnou tak, jak jej k tomu zavázalo svým usnesením z 10.6. 2009 Zastupitelstvo Šlapanic. Nesouhlas Šlapanic nebyl provázen věcnou námitkou.

Občanské sdružení Čisté Šlapanice nevzneslo žádné námitky. Důvod: námitky jsme podali v procesu EIA, kde byly vypořádány autorizovanými osobami. S tímto vypořádáním v EIA jsme sice nesouhlasili, ale přezkoumat proces EIA za současného stavu legislativy nelze. S úspěchem pak lze předjímat kladné rozhodnutí stav. úřadu ve prospěch lakovny. Prostředky k přezkumu těchto rozhodnutí obč. sdružení v daném okamžiku nemá. Podmínky souhlasného stanoviska EIA musí vypořádat stavební úřad. Jedná se o ozelenění areálu, podíl firmy na měřeních emisí ve Šlapanicích, apod. Přítomný zástupce Impactu vyjádřil snahu firmy Impact o narovnání vztahů mezi Impactem a Šlapanicemi. Předložil dopis Impactu starostovi J. Klaškovi s návrhem Impactu, ke smírnému řešení vyhrocené situace. Podle jeho slov se Impact o nápravu snaží od května 2010. Tuto skutečnost však p. starosta nijak na zasedáních ZM, kde se opakovaně Impact řešil, neprezentoval – kromě faktu, že Impact zaplatil první splátku na kotce.

Závěr: I přes nesouhlasné stanovisko Města Šlapanice lze očekávat povolení lakovny. OS Čisté Šlapanice bude v rámci svých možností sledovat plnění podmínek stanovených pro lakovnu. Hlavní kontrolní funkci ovšem plní orgány státní správy (ČIŽP,KHS, JMK). Město Šlapanice nese důsledky svých předchozích rozhodnutí (změna ÚP na výrobu).

A také důsledky jednání svého bývalého starosty, bývalého i současného radního obce a náměstka hejtmana JMK Ing. V. Horáka. Během svého starostování ve Šlapanicích (1998-2002) v prosinci 2000 prodal své pozemky firmě Impact Immobilien (fakticky Impact Industry), podmínkou kupní smlouvy bylo vydání územního rozhodnutí na halu. Toto územní rozhodnutí bylo vydáno ještě během funkčního období starosty V. Horáka na jaře 2001. Lze se jen dohadovat, proč památkáři a náš stavební úřad, kteří společně dusili šlapanické občany, aby dodržovali podmínky památkové zóny – určitý typ oken, střech, apod.),  povolili plechovou výrobní halu pár metrů od Žuráně.