Týden 5.10. – 9.10.2009 – opět problém s poskytováním informací

V pondělí jsme obdrželi od MěÚ odmítnutí naší žádosti o poskytnutí informací. Žádali jsme o poskytnutí zvukového a obrazového záznamu z minulého Zastupitelstva (9.9. 2009), poskytnutí záznamu nám bylo odmítnuto s odkazem na ochranu osobních dat. Přitom záznamy jsou běžně zveřejňovány na Šlapanickém informačním kanálu,  aby i občané, kteří se přímo nezúčastní zasedání Zastupitelstva, byli informování o podstatných záležitostech obce.
Požádali jsme o stanovisko Ekologický právní servis, a dle jeho právní poradny : “ Pokud jde o získání záznamu na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, dle našeho názoru nic nebrání tomu, aby Vám byl záznam vydán, protože záznam z jednání zastupitelstva nespadá pod žádnou z výjimek uvedenou v tomto zákoně a obec jako územně-samosprávný celek je ve smyslu tohoto zákona povinným subjektem.“ Na základě tohoto právního názoru jsme podali odvolání proti rozhodnutí MěÚ ke KrÚ JMK.
Pod rozhodnutím je podepsán tentokrát p. starosta. Tato skutečnost rozhodně nenasvědčuje tomu, že obec usiluje o transparentnost svého konání a informovanost svých občanů, právě naopak. Daný záznam není promítán na Šlapíku, důvodů bude určitě hned několik. Jedním bude nejspíše i skutečnost, že 1. místostarosta ing. Mrkvica na tomto zasedání neváhal označit
za TUPCE ty nové občany Šlapanic, kteří se k nám stěhují a neseznámí se s územním plánem obce. Reagoval tak na žádost sdružení, aby občané (a to i ti noví) byli důkladně informování  a seznámeni s plánovanou obří průmyslovou zónou CTP.
Na tomto zasedání jsme také žádali o pozastavení výstavby v průmyslové zóně Pod Žurání, dokud se nevyřeší problematické body – blízkost obytné zástavby a škol, památková zóna Slavkovské bojiště, načerno dostavovaný VATEX, atd.

Ve čtvrtek jsme navštívili (p. Kopeček, p. Riegerová, p.Trněná)  zasedání komise životního prostředí MěÚ. Projednávalo se několik bodů: výsadba hektaru lesa na Návrší u Žuráně, výsadba proběhne nejspíše 7. listopadu, záležet bude i na počasí. Za projektem výsadby stojí  ing. P. Svoboda a ing. I. Tůma.
Zmíněno bylo nepovolené vykácení vzrostlých porostů na sídlišti v rámci Revitalizace sídliště.
Podstatné pro nás bylo zjištění, že komise životního prostředí nedostává k vyjádření všechny stavby a záměry, které mohou mít vliv na životní prostředí. Apelovali jsme na pana starostu, který byl přítomen, aby tento závažný nedostatek projednali a napravili v Radě města. Pan starosta to komisi přislíbil. Pokud se před komisi životního prostředí nebudou dostávat projekty, které mají závažný vliv na životní prostředí a jsou posuzovány pouze v komisi stavební nebo dopravní, jak tomu bylo v případě plánovaného nákupního střediska Lidl, pak musí být nutně jednostranné a chybí velmi důležitý prvek – udržet záměry a stavby v obci v takové míře, aby to bylo pro občany a životní prostředí přínosné a únosné současně.