Zápis z Veřejného projednání lakovny

je k dispozici na stránkách informačního systému EIA. V závěru je konstatováno: „Veřejné projednání ukázalo, že samotný posuzovaný záměr má z hlediska vlivů na životní prostředí při splnění navržených podmínek minimální vliv na okolí, avšak obec a veřejnost s jeho umístěním v dané lokalitě nesouhlasí zejména kvůli špatným zkušenostem s jinými provozy a skutečnosti, že oblast byla zařazena do OZKO . Trvají na názoru, že za této situace nemá být povolován žádný další zdroj znečištění.“

Náš komentář:  Firma Impact Industry nesplnila už
a) zákonem uloženou povinnost mít stavební povolení na veškerou stavební činnost (3 načerno realizované technologické jámy v areálu, o dodatečné povolení bylo požádáno až 16.6.2009, tedy 6 dní potom, co naše sdružení na tuto skutečnost poukázalo).
b) Firma nesplnila dohodu s Městem a Kynologickým klubem o uvedení areálu KK do původního stavu po jejich zásahu.
c) Firma nesplnila ani dohodu s Městem z roku 2003, kdy Rada schválila návrh změny územního plánu společnosti Impact Immobilien – rozšíření haly s podmínkou zalesnění objektu na náklady navrhovatele v 6 m pásu po obvodu areálu na jejich vlastním pozemku (29. Rada Města 2003).

Může mít takováto firma opravdu důvěru občanů, že bude dodržovat navržené podmínky? Proč by měla, když dosud jí všechno prošlo? Neozvalo se ani Město, dokud občané nepodepsali petici proti lakovně.

A znovu opakujeme: Jaký význam má vymezování oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, pokud nebude chráněno zdraví občanů a naše životní prostředí?