Zápis z návštěvy Tondachu 28. 8. 2009

Tondach 28.8.2009
Při návštěvě Tondachu se členové našeho sdružení seznámili s provozem cihelny Tondach. Během prohlídky jsme zjistili následující:

  1. Při bagrování hlíny, při jejím převozu a hlavně nakládce do násypek se zvýšeně práší. Veškeré komunikace, po kterých probíhá převoz hlíny, nejsou udržovány – vysoká vrstva jemného prachu, který se víří při každém průjezdu vozidel.
  2. Emise jsou kontrolovány jen 1x do roka autorizovanou firmou. Podle prohlášení pracovníků ČIŽP nejsou prováděna žádná jiná měření, ani při výjezdech na stížnosti občanů na zápach z cihelny.
  3. Škodlivý kysličník uhelnatý, organické látky a další škodliviny odstraňuje tzv. reaktor. Smí být přemostěn při provozu jen na několik hodin v roce.Jeho výpadky mají být zaznamenávány na velíně ručně do sešitu a pak hlášeny ČIŽP – ale podle toho, co jsme viděli, záleží jen nalibovůli obsluhy, jestli to tam napíše. A také za asi deset měsíců nebyla napsána jediná porucha dle sdělení technologa (přitom z odpovědi ČIŽP č.j. ČIŽP/47/000/0909827.001/09/BTN manželům Trněnýmvyplývá, že minimálně dne 23.5.2009 v době od 10.15do 10.30 byl evidován výpadek na dopalovacím zařízení k dopalování CO a uhlovodíků).
  4. Dle vyjádření ing. Pavelky mají srovnatelné cihelny jinde v republice i 50metrové a vyšší komíny. Tondach Šlapanice se však připravuje jednat o možnosti zvýšení svého komína s leteckým úřadem.
  5. Není zřejmé,jakým způsobem je informován MěÚ Šlapanice o poruchách či odstávkách zařízení (jen poruchy nebo i plánované odstávky), a jak s těmito informacemi MěÚ nakládá.
  6. Během pochůzky po závodu cítili členové několikrát typický obtěžující zápach cihelny.

Členové sdružení požádali při své návštěvě ing. Pavelku,Tondach o projednání následujících záležitostí:

vypínání motorů nákladních aut při čekání v prostoru cihelny

možné zakrytí zelení pohledové i funkční kvůli prašnosti z technologických hromad hlíny nad Bedřichovicemi

údržbu cest z hliniště a v cihelně kvůli vysoké prašnosti

pozemky k rekultivaci 2010, možnost formou osázení stromy

Závěr:

  • Dle bodu 3 je stávající forma evidence výpadků nedostatečná pro zajištění plnění podmínek IPPC (výpadky a odstávky) – navrhujeme, aby ČIŽP s Tondachem uspokojivě vyřešili vedení evidence výpadků a odstávek tak, aby nevznikaly pochybnosti o této evidenci. Bylo by vhodné, aby i na MěÚ byla vedena evidence, a z ní jasně vyplývalo dodržování či nedodržování povolené doby odstávky zařízení reaktoru či fluorfiltru. Navíc by bylo vhodné při delší odstávce upozornit např. školu, že nemá posílat děti na školní hřiště.
  • Vzhledem k pravidelným a opakovaným dlouhodobým stížnostem občanů Šlapanic na obtěžující zápach z cihelny (zmíněno již v integr.povolení z r.2007) navrhujeme zahájení jednání o snížení emisního limitu na JMK a/nebo instalaci kontinuálního čidla.
  • Bylo by vhodné, aby cihelna začala řešit zvýšenou prašnost vznikající při pohybu vozidel i při nasypávání. Kropení cihelna vylučuje z důvodu bezpečnosti pohybu vozidel. Nebyla by možná pravidelná údržba komunikací a prostor cihelny?
  • Cihelna Tondach se připravuje zahájit jednání o možnosti zvýšení komína se správou leteckého provozu.