Nekonečné a únavné reakce vedení Města

Vedení Města opět reaguje na leták sdružení občanského sdružení Čisté Šlapanice. (leták vedení Šlapanic zde)

Souhlasíme s jediným tvrzením vedení Šlapanic: totiž že dochází k světonázorovému střetu mezi námi a vedením radnice. Ovšem v úplně jiné rovině, než si myslí vedení radnice :-). Nejedná se ani o pravicové ani o levicové názory (to v našem vedení hluboce uvázla doba minulá, aniž by si toho sami všimli). Jde o naprosto elementární lidskou slušnost.  A tak tedy:

1) Odborné podklady o dopadu zóny na životní prostředí a zdraví obyvatel:
Vedení obce  žádné odborné podklady nemá. Má vyjádření několika odborníků, kteří na seminářích obecně pohovořili o dopravě, vlivu životního prostředí na zdraví občanů. „Poctivě se zabývat námitkami“ – volně přeloženo do češtiny z jazyka našeho vedení znamená  „prezentovat pouze takové  lidi, kteří podpoří moji teorii“.
Fakta: Na náš dotaz, zda obec disponuje nějakými podklady, které by prokazovaly, že  zóna nebude poškozovat životní prostředí nebo zdraví obyvatel, nám obec odpověděla, že žádné podobné podklady nemá viz zde.
Naopak v ZUR JMK se specializované firmy zabývaly dopadem konkrétního záměru na životní prostředí a na zdraví občanů s tímto výsledkem: všechny sledované ukazatele dopadů průmyslové zóny na životní prostředí jsou negativní – tedy záporné, viz zde.
Hodnocení vlivu na zdraví obyvatel upozorňuje na kumulaci záměrů na našem území a významné zatížení obyvatel hlukem a imisemi viz zde.

2) Přejmenování zóny nemá vliv na podstatu
Vedení Města začalo používat zavádějící názvy v domnění, že park (rozuměj průmyslový park) nebo zóna obchodu a služeb budou pro občany stravitelnější než průmyslová zóna.
Fakta: v ZUR JMK je tato plocha vedena jako plocha smíšená výrobní (a v hodnocení vlivů se hovoří o průmyslové zóně).  Tento nadřazený dokument bude muset naše obec převzít do svého územního plánu. Plocha záboru půdy se označením rovněž nezmenšila.

3) ICEC
Vedení obce naprosto ignoruje fakt, že členové občanského sdružení dělají svou činnost ve svém volném čase a zadarmo, zatímco oni jsou za svou činnost placeni.
Za 4 roky tak vedení obce v oblasti ICECu nedosáhlo naprosto ničeho, kromě prostého zjištění, že bez souhlasu vlastníka (tedy ICECu)  nemůže beztrestně změnit územní plán na čisté bydlení.  Stejní lidé, kteří se ohánějí respektováním vlastnických práv (pokud se jedná o jejich pozemky) se naprosto cílevědomě rozhodli nerespektovat vlastnická práva firmy ICEC.
Fakta: Po seznámení s informacemi (a ne s obvyklou jednostrannou prezentací názorů vedení obce) navrhuje  sdružení nezávislých kandidátů Čisté Šlapanice uzavřít dohodu mezi obcí a ICECem, vykoupit areál a pozvolna jej začít přeměňovat k obrazu a potřebám Šlapanic. Představa, že je možné získat půl miliardy na vyčištění dočista dočista je nereálná,  nehledě na to, že odborníci zpochybňují i reálnost vyčištění dočista jako takového.

4) Politika
Za vznikem sdružení nezávislých kandidátů Čisté Šlapanice nestojí nic jiného a nikdo jiný (přestože se usilovně hledá) než fakt, že vedení obce ignoruje občany, ignoruje jejich názory a jejich vůli. Místo toho, aby občany pozvalo ke společnému jednání a vyjasnění stanovisek,  nastolilo cenzuru, letákovou válku, dezinformace (jako v případě Lidlu). Dodnes starosta neodpověděl občanům Šlapanic a Bedřichovic na jejich petici proti zóně a pouze hledá zástupné argumenty, proč tak neudělat. Co tedy občanům zbývá?
Úsilí, které současné vedení naší obce vynakládá na umlčení svých občanů,  je naprosto enormní a tak je zřejmě pravdou i  tvrzení vedení obce z jejich předvolebních materiálů, že za poslední dobu nic neudělali, protože se museli věnovat názorovým sporům.

Není totiž  například běžné,  aby vedení obce (starosta a 1. místostarosta současně) asistovalo obyčejnému občanskému sdružení  při schůzce se Správou a údržbou silnic, na které jsme si domlouvali kdy a kde vysadíme stromy na Brněnské.  Normálnímu vedení obce by stačilo na takovou schůzku vyslat běžného pracovníka úřadu, který by dohlédl, aby vše proběhlo v pořádku.  Není běžné, aby vedení obce reagovalo na každý leták, který se objeví. Ale lidé, kteří se obávají o svou moc a pozice, nikomu důvěřovat nemohou.

Proč také obec tak zoufale bojuje ve svém letáku s občanským sdružením a naprosto pomíjí Ministerstvo životního prostředí? Nesouhlasné stanovisko MŽP k zóně je přitom právě hájením veřejného zájmu tohoto státu. Jestliže jsou někteří lidé tak krátkozrací a jiní tak chtiví peněz, že ignorují veřejný zájem, musí  svou funkci splnit stát.  V našem případě rozumíme  veřejným zájmem nejkvalitnější půdu, kterou už nikdo později nezachrání. Zasypávají se s ní skládky, bývalé pískovny, apod. Veřejným zájmem je také zdraví lidí, které jim  už nikdo nevrátí.  A veřejným zájmem, který vedení obce naprosto ignoruje, je také určitá kvalita bydlení.

Bydlení s průmyslovou zónou za zády, kvalitní není a nemůže být.