Otevřený dopis zastupitelům města Šlapanice

Na 13. zasedání zastupitelstva Šlapanic schválili zastupitelé koalice KDU-ČSL, TOP09 a ČSSD kontroverzní usnesení, kterým se přerušují práce na konceptu nového územního plánu Šlapanic a mají být zahájeny práce na návrhu ÚP. Hlavním cílem této změny je využít možnosti podle novely stavebního zákon začlenit průmyslové plochy nadmístního významu, (průmyslovou zónu CTPark Šlapanice) přímo do návrhových ploch rovnou k zastavění.

Na 14. zmatečním zasedání dne 26. 6. 2013, které bylo fakticky pokračováním 13. ZM, jsme předali všem přítomným zastupitelům otevřený dopis a požádali je o jejich vyjádření. Jejich vyjádření nebo také nulové vyjádření budeme postupně zveřejňovat na našich stránkách či vývěsce. Běžná reakční doba by měla být max. 30 dnů. Doporučujeme i občanům, aby se na zastupitele či vedení města obrátili a žádali odpověď. Kontakty zde.

Celý text otevřeného dopisu je zde:

Otevřený dopis zastupitelům města Šlapanice.

 Zastupitelstvo města Šlapanice schválilo na své třinácté schůzi dne 12. 6. usnesení, kterým ukončilo projednávání konceptu územního plánu města Šlapanice a uložilo pořizovateli začít pracovat na návrhu. Občanské sdružení Čisté Šlapanice by tímto rádo upozornilo na problémy, které v tomto postupu spatřuje a současně vyzýváme zastupitele, aby tuto situaci řešili.

 Novela stavebního zákona účinná od 1. 1. 2013 vnesla do procesu územního plánování mnohé změny. Město Šlapanice na změnu legislativy zareagovalo předložením usnesení, které ukládá ukončit projednávání konceptu územního plánu a zahájit práce na zpracování návrhu územního plánu, který by počítal s umístěním průmyslové zóny jako záměru nadmístního významu. Občanské sdružení Čisté Šlapanice považuje toto usnesení za nesprávné ze dvou důvodů:

1) Postup uložený usnesením je v rozporu s přechodnými ustanoveními stavebního zákona. Nový územní plán města Šlapanice se v době nabytí účinnosti novely stavebního zákona nacházel ve fázi konceptu. Přechodná ustanovení stavebního zákona v čl. 2 odst. 6 stanoví pro takovou situaci povinnost dokončení projednání konceptu podle dosavadních právních předpisů včetně schválení pokynů pro zpracování návrhu územního plánu.

2) Do návrhu územního plánu nelze zahrnout záležitosti nadmístního významu. § 43 odst. 1 novelizovaného znění stavebního zákona stanoví, že záležitosti nadmístního významu mohou být součástí územního plánu pokud „nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje.“ Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje jsou však v současné době zrušeny. Dle expertního právního názoru Ekologického právního servisu tedy nelze toto ustanovení v případě města Šlapanice využít.

Občanské sdružení Čisté Šlapanice tento názor prezentovalo na jednání zastupitelstva města prostřednictvím svých zastupitelů, ale zabránit přijetí usnesení se nepodařilo. Realizace postupu uloženého usnesením však může mít dle názoru Občanské sdružení Čisté Šlapanice na město Šlapanice negativní dopad v podobě zvýšení nákladů na pořízení územního plánu v případě, že dojde k jeho zrušení pro nezákonnost Ministerstvem vnitra či soudem.

Tímto vyzýváme zastupitele, aby hledali jiné řešení než postup, který není v souladu s naším právním řádem. Upozorňujeme Vás znovu, že více jak 2000 šlapanických občanů vyslovilo svůj nesouhlas s průmyslovou zónou CTP. Tímto postupem a rozhodnutím ignorujete vůli těchto 2000 občanů. Vyzýváme, abyste k tomu jako zastupitelé, kteří přijímají rozhodnutí každý sám za sebe, zaujali stanovisko k tomuto postupu ZM a toto své stanovisko nám písemně sdělili. Vaše stanoviska a odůvodnění Vašeho rozhodnutí občanům rádi zveřejníme námi dostupnými prostředky.

Za Vaši odpověď  a čas předem děkuji.

Michaela Trněná, předsedkyně obč. sdružení Čisté Šlapanice

Osoba pověřená pro zastupování petičního výboru pro petici NE průmyslové zóně a záboru půdy

 Své odpovědi zasílejte prosím na mail: ciste.slapanice@seznam.cz

Ve Šlapanicích dne 26. 6. 2013