Co se děje s návrhem územního plánu Šlapanic?

Co se děje s návrhem územního plánu Šlapanic?

Jak je na tom návrh územního plánu Šlapanic (dále ÚP)? K návrhu ÚP Šlapanic bylo podáno nezvyklé množství připomínek občanů, jen prostřednictvím našeho webu: slapanice.mampripominky.cz  odešlo 149 podání občanů, další připomínky byly podány přímo na úřad. Podle odhadů pracovnice odboru územního plánování MěÚ Šlapanice jich je minimálně 200. Připomínky k návrhu ÚP podalo i naše sdružení.

K návrhu ÚP se vyjádřily také dotčené orgány a Krajský úřad JMK. Z jejich vyjádření můžeme usoudit, že návrh ÚP v předložené podobě v žádném případě neprojde!

1. Neprojde průmyslová zóna CTPark Šlapanice. Důvodem je nesouhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí, které vytrvale chrání vysoce kvalitní půdu pod plánovanou průmyslovou zónou. Nesouhlasným stanoviskem MŽP je pak vázán i Krajský úřad JMK při vydání svého stanoviska. Důležité je, že MŽP a Krajský úřad JMK uvádí, že u návrhových ploch pro průmyslovou zónu nebyla prokázána nezbytnost nezemědělského využití na bonitně nejcennějších zemědělských půdách. Navržený zábor je v příkrém rozporu s ust.§4 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. MŽP se tentokrát neomezilo na toto konstatování, ale samo poukázalo na lokality jižně od Brna po těžbě štěrkopísku, které by mohly být pro tyto účely vyhovující.

2. Neprojde ani navrhované dopravní řešení. Důvody jsou uvedeny ve stanovisku Odboru dopravy JMK. Z dokumentu se zdá mimo jiné vyplývat, že Ministerstvo dopravy má pochybnosti o „stabilitě řešení“ – zde způsob napojení území v prostoru Černovická terasa-Slatina a Rohlenka-Holubice! Odbor dopravy také upozorňuje na nevhodnost umisťování obytných ploch kolem trasy obchvatu – tedy kolem komunikace s tranzitní dopravou.
Začíná být veřejným tajemstvím, že navrhované dopravní řešení jihu a jihovýchodní části Brna spolu se všemi dalšími rozvojovými záměry je zastaralé a dávno neodpovídá skutečnému stavu. Vyřazení jedné jediné křižovatky v tomto prostoru způsobuje zahlcení dopravy ve Slatině. Co teprve, kdyby si Šlapanice protlačily svou zónu, Brno své zóny a své plochy pro bydlení apod.? Napojení na Evropskou/Řípskou prosazované naší radnicí a J. Střechovským v tomto kontextu začíná znít zoufale a rozhodně není tím ŘEŠENÍM dopravy pro Šlapanice.

Za diskutabilní považujeme postoj Krajské hygienické stanice JMK (KHS JMK), která ve svém stanovisku upouští od původního požadavku na zpracování posouzení vlivů ÚP na zdraví obyvatel. Odůvodnění: byly zrušeny ZUR JMK, které identifikovaly Šlapanice jako problematickou oblast kvůli vysoké kumulaci záměrů v území. S KHS určitě zahájíme jednání a doufáme, že nám KHS své stanovisko vysvětlí.

Situaci kolem přípravy územního plánu dokresluje také krátká noticka ze zápisu 110. zasedání Rady města, bod 4.5, kde se tiše konstatuje pravděpodobné nevyčerpání dotace 3, 3 milionu poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj na přípravu ÚP Šlapanic. Na finanční náročnost přípravy ÚP jsme upozorňovali opakovaně, již při zrušení konceptu ÚP Šlapanic v loňském roce viz naši argumentaci zdezde.ÚP Šlapanic je podle nás předražený, a to ve srovnání s jinými obcemi nebo krajem nebo doporučeními Komory architektů. Naše námitky starosta J. Klaška (KDU-ČSL) odbýval právě tím, že Šlapanice vyjde plán levně, neboť máme dotaci.

Šlapanice nyní doplácejí na snahu lobbistické skupiny TOP09, KDU-ČSL a ČSSD vyjít za každou cenu vstříc investorovi průmyslové zóny firmě CTP Invest, která do přípravy našeho územního plánu nevkládá ani korunu.

Podtrženo a sečteno: Šlapanice pod vedením KDU-ČSL, TOP09 a ČSSD se snaží již 3 roky marně připravit nový územní plán. Za tu dobu vydalo na jeho zpracování a podklady naše město již 2, 6 milionů Kč. Nový územní plán je stále v nedohlednu.

Proč?

1) KDU-ČSL, TOP09 a ČSSD, a nově i ANO se snaží protlačit do návrhu ÚP rozsáhlé plochy průmyslu, které jsou v příkrém rozporu se zákonem o ochraně půdy. Na tuto skutečnost upozorňuje Ministerstvo životního prostředí naši radnici již minimálně 6 let!

2)  KDU-ČSL, TOP09 a ČSSD, nově i ANO jdou svými návrhy proti vůli svých vlastních občanů, kteří logicky chrání a budou chránit své bydlení i své životní prostředí. Dali to najevo už minimálně 4x (v petici proti zóně 2010, v podpisech pod zástupce veřejnosti k Zásadám územního rozvoje JMK 2012, v podpisech zástupce veřejnosti ke konceptu ÚP Šlapanic 2013 a nyní v připomínkách k návrhu ÚP 2014).

3.  KDU-ČSL, TOP09 a ČSSD a nově i ANO předkládají v návrhu ÚP neprojednané a také nedomyšlené návrhy dopravního řešení.

Náš návrh:

  • po 8 letech snah o průmyslovou zónu, je namístě a na čase, aby vedení města přehodnotilo svou strategii, zasedlo k jednacímu stolu s investorem průmyslové zóny firmou CTP Invest, vlastníky půdy a s vlastními občany! a zahájilo konečně diskuzi o dalším postupu a osudu nerealizovatelné zóny.
  • po 8 letech tvrzení, že průmyslová zóna vyřeší dopravní zátěž Šlapanic, je třeba hledat nové dopravní řešení – bez širších souvislostí v území to ale nepůjde!

Děkujeme všem občanům, kteří vytrvale spolu s námi hájí své domovy a také zákonnost postupu našeho města a investora při realizaci záměru průmyslové zóny.

O dalším průběhu pořizování ÚP budeme i nadále pravidelně informovat.

1 komentáø

  1. Děkuji všem, kteří do této důležité záležítosti vložili srdce a čas. Věřím, že ÚP musí sloužit lidem. Bůh stvořil tuto nádhernou, úrodnou Českou zemi PRO lidi! Proto se také postará o to, aby byl nový ÚP navržen a schválen lidmi, kteří mají v úmyslu především dobro lidí!